تاریخچه و معرفی
گروه توسعه سرمایهگذاری آمارانت کیش بهمنظور انجام کلیه خدمات مرتبط با تاسیس کارخانجات تولید و صنعتی، اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ایجاد شعبه سراسری کشور، اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالی . اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات ال سی نزد بانکها، شرکت در مناقصات داخلی و خارجی در 1393/09/13 تاسیس گردید. این گروه هماکنون مدعی دارا بودن بهترین تیم فنی درزمینه راهانداز ی کارخانجات صنعتی و تولیدی است. حضور در عرصه راهاندازی نخستین ها و بزرگترینها در این سالها شده است. اولین کارخانه تولید الکترودهای جوش و قلیا بر پایه علم روز دنیا در محرومترین منطقه استان اصفهان برای اولین بار، راهاندازی اولین کارخانه تولید سوربیتول در خاورمیانه در منطقه محروم پارسآباد اردبیل. راهاندازی اولین کارخانه تولید محصوالت غذایی بر پایه رویکرد پاستورازیسیون در ایران . الزم به ذکر است این شرکت در حال دریافت گواهینامههای ایزو از سازمان استاندارد و قرارگرفتن در لیست مراکز سالمتمحور در صنعت غذا و دارو از وزارت بهداشت و همچنین برتر ینها درزمینه تولید باکیفیتترین در صنایع آهنی و غیرآهنی میباشد. اخیرا نیز با جذب نیروهای متخصص در رشته های فنآوری اطالعات و ارتباطات ، شرکت های دانش بنیان در حوزه پرداخت الکترونیک ، VOD و همچنین اینترنت اشیا IOT در شرف تاسیس هستند.

شرکت های زیر مجموعه

الکترود صنعت نگین سپاهان

کشت و صنعت لر آوا اروند

شرکت رایا نگین پرتیکان

پانا

کاملیا خاک

کسر سود سرشار با کمترین سرمایه گذاری و باالترین بهره وری با مدیریت کاهش هزینه

ارتقای جایگاه در سطح ملی و بین الملل

ایجاد اشتغال پایدار با بهره گیری از علم و تخصص جوانان

ایجاد سازمان چابک ، پویا و فرصت ساز

نقش آفرینی مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد و فرهنگ ایران اسالمی