شرکت کشت و صنعت لر آوا اروند تولید کننده محصولات نشاسته ، فروکتوز و سوربیتول میباشداین سه محصول استراتژيک مورد نياز صنايع کشور ميباشد. با توجه به مستعد بودن توليد ذرت در ايران، و فرآيند کاملا علمي تبديل آن در شرکت، اين محصولات توان رقابت با محصولات مشابه خارجي را دارند