اخذ لوح تقدير در بخش ارزيابي کنفرانس طعم و مزه سالم و برتر

اعتقاد به فرهنگ سلامت و تدوين برنامه هاي راهبردي در راستاي تامين و تضمين سلامتي در گروه توسعه سرمايه گذاري آمارانت موجب گرديد تا محصولات توليدي شرکت صنايع غذايي رايانگين پرتيکان در بخش ارزيابي کيفي کنفرانس طعم و مزه برتر مورد تاييد کميته علمي قرار گرفته و لوح تقدير به کيفيت محصولات توليدي اين شرکت خصوصا دمنوش هاي ارگانيک و سلامت محور آن اهدا گردد.