شرکت سرمایه گذاری تاراز سپاهان کیش

این شرکت در زمینه های بازرگانی و خدماتی سرمایه گذاری فعال بوده و با حرکت های هدفمند در حوزه اقتصاد ملی ، ضمن ارزش آفرینی اقتصادی ، نقش قابل قبولی در حوزه اشتغال زایی خواهد داشت.