رهبری

 • ما اهداف و ماموریت سازمان خود را کاملا می شناسیم .
 • ما تلاش می کنیم در هر حوزه کاری ، رهبری متعهد و آگاه باشیم.
 • ما معتقدیم  با ایمان و اعتقاد و عزم راسخ ،  با سربلندی  به چشم انداز 55220  دست خواهیم یافت.

 

صداقت و درستکاری

 • ما صادقانه و شفاف با یکدیگر تعامل می کنیم .
 • ما از حاشیه سازی پرهیز کرده و همکاران خود را نیز به این موضوع تشویق می کنیم .
 • ما بر حصول به اهداف تعریف شده سازمانی، در حوزه کاری خود تمرکز می کنیم.
 • ما با استناد به اطلاعات درست و شفاف ، راهکارها و پیشنهاداتی منطقی  به تیم کاری ارائه می دهیم.
 • ما ازمنابع سازمان ، به شکلی صحیح،منطقی واثر بخش استفاده می کنیم.

 

 اعتقاد به سازمان واهداف

 • ما به  سازمان خود اعتماد و اعتقاد داریم و می دا نیم  چشم ا نداز سازما نمان بر مبنای الگویی اصولی و صحیح ترسیم گردیده است.
 • ما  از توانایی های یکدیگر  در جهت اجرای صحیح مسئولیت های محول شده استفاده خواهیم کرد .
 • ما در اجرای وظایف کاری کوشا بوده و به وعده های داده شده عمل می کنیم.

 

مشارکت وکار تیمی ، اعتماد به توان همکاران

 • ما معتقدیم که بهترین  هستیم و برای انجام  بهترین کار ، بیشترین تلاش خود را به کار خواهیم بست.
 • با تفکروساختارتیمی و مدیریت مشارکتی به اجرای دقیق مسئولیت ها خود می پردازیم .
 • مامعتقدیم که فقط تفکر تیمی منجر به حصول به اهداف خواهد شد.
 • برای مهم جلوه دادن خود تیم را نادیده نمی گیریم .
 • ما معتقدیم با مشارکت در کارها و کمک و همکاری با اعضای تیم ، بهترین نتیجه را کسب خواهیم کرد.

 

 احترام  متقابل

 • ما  به  همکاران ، مشتریان ، مصرف کنندگان ، تامین کنندگان ، صاحبان سرمایه  و همه ذینفعان سازمانمان احترام میگذاریم و با متانت ، مودبانه و مسئولانه رفتار می کنیم .
 • ما معتقدیم جهت رفع  هرچالش کاری  با مدارا و رفتارصحیح  به نتیجه منطقی خواهیم رسید.

 

تعهد و پایبندی

 • ما اهداف سازمانی را به خوبی شناخته و بدان واقفیم.
 • ما ارزش زمان و وقت خود ، سازمان و دیگران را می دانیم .
 • ما به تعهدات تیم پایبندیم و مسئولانه پاسخ گو هستیم.

 

وفاداری وحفظ اسرار

 • ما خود را عضوی ازخانواده آمارانت می دانیم وبه حفظ اسراراین خانواده پایبندیم.
 • سازمان ما، خانواده مان است و قطعا به خانواده خود عشق می ورزیم.

 

خدمت به جامعه ، پایبندی به قانون

 • رضایت مشتری هدف اصلی ماست و دراین راه کلیه الزامات کیفی را به کار خواهیم بست.
 • مادوستدارمحیط زیست  هستیم و از هر گونه اقدامی که سلامت محیط زیست را مخدوش کند اجتناب می کنیم.
 • ما مسئولیت های خودرا به گونه ای ا نجام میدهیم که موجب ارتقاء سلامتی جامعه باشیم چراکه ماموریت گروه آمارانت ارائه محصولات سالم وایمن مطابق با خواست مشتری ست .
 • ما رعایت  قانون را سر لوحه ا مورمان قرار می دهیم ، انجام صحیح  امور را در گرو رعایت صحیح  قوانین می دانیم.

 

     سلامتی ،ایمنیی و آرامش خاطر

 ارمغان خانواده آمارانت