مهندس بهزاد محمدی متولد شهریورماه 1364 در شهر اصفهان و از خانوادهای  بااصالت بختیاری است. ایشان از دوران نوجوانی
وارد عرصه کار شد و همزمان درزمینه تحصیل موفق به دریافت مدرک مهندسی عمران گردید، در سن 20 سالگی اولین شرکت
خود را درزمینه بازرگانی و صادرات تاسیس نمود و بهدلیل عالقه به تولید، پیشرفت ، آبادانی و اقناع نشدن در بازرگانی و تجارت رو
به تولید آورده و اولین واحد تولیدی نان صنعتی خود را راهاندازی نمود. در سال 1394 موفق به تاسیس گروه توسعه
سرمایهگذاری آمارانت گردید. این گروه بهعنوان یک هلدینگ فعال در حوزه های صنعت ، معدن و تجارت ، کشت و صنعت و
همچنین تجارت الکترونیک که فعالیت خود را باهدف اشتغالزایی در زیرگروههای صنعت غذایی ، صنعت رستوران داری و
کافیشاپهای زنجیرهای، سرمایهگذاری و تجارت الکترونیک، بازرگانی عمده ، اکتشاف و بهرهبرداری معادن سنگ انیکس )مرمر( ،
تولید الکترودهای جوش با فناوری نانو، اخذ نمایندگیهای معتبر از شرکتهای به نام و روز دنیا، فعالیتهای فرهنگی و جذب
توریسم آغاز نموده تا در توسعه اقتصاد ملی کشور نقشآفرینی نماید. در سالی که در ابتدای مسیر راهاندازی شرکت رایا نگین
پرتیکان بود، عنوان بهترین و با کیفیت ترین محصول را از وزارت بهداشت دریافت نمود. در سالهایی که در تولید به سطوح باالیی
دستیافته بود، تحصیل را کنار گذاشت، و در سال 2014 موفق به دریافت درجات عالی سطوح مختلف مدیریتی از اتحادیه اروپا
)L*ECB )گردید و پس از آن در سال 2017 ، دکتری مدیریت خود را از مرکز توسعه مدیریت اتحادیه اروپا دریافت نمود. از
اهداف این مدیر عالیرتبه که در سال 1399 موفق به دریافت نشان زرین کارفرمایی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان
اصفهان گردید، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری با ریسک متوسط ، صنایع خاص و High Tech بهنحوی که دسترسی به مواد
اولیه و دانش فنی آن در داخل بهسهولت امکان پذیر باشد و وابستگی به کشورهای خارجی را به حداقل برساند و بتواند از خروج
منابع ارزی جلوگیری و فرصت برای اثبات توانمندی علمی جوانان کشور با اشتغال پایدار فراهم نماید.

گروه سرمایهگذاری آمارانت کیش با نماد درخت زندگی و رویش باهدف ارزشآفرینی در صنایع و حوزههای مختلف در سال
1384 با صنعت غذایی شروع به فعالیت کرد.
هماکنون آمارانت متشکل از شرکتهای تخصصی است که هر یک با بهره گیری از مدیران و نیرو های انسانی متعهد و مجرب و
بهرهمندی از ساختارها، سیستمها و روشهای روز مدیریتی و اجرایی، خدمات و محصوالت متنوع ، با بهترین کیفیت را به مشتریان
خود ارائه مینمایند و بهعنوان یک شرکت چندمنظوره و شرکتهای تابعه آن، در طیف وسیعی از حوزههای کسبوکار اعم از
صنعت غذایی، بازرگانی و سرمایهگذاری فعالیت تخصصی خود را بهصورت مستمر ادامه میدهند.
همواره کوشش کردهایم تا به سراغ صنایعی برود که مواد اولیهی آن در داخل کشور تأمین میشود تا تاثیرتحریمها حداقل شوند.
آمارانت با برداشتن محدودیت و موانع و با چشمانداز ایرانی آباد در تالش است تا با ارزش آفرینی و تکیه بر منابع و سرمایههای
داخلی نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی ایران داشته باشد .